Valuable Information
::Free Online Poojalu: విదేశాలలో ఉండే మన తెలుగువారికోసము అన్నిరకాల పూజలు (వ్రతములు, నోములు, వాహన పూజలు, వ్యాపార సంస్థలలో శుక్రవారము పూజలు, online (skype) ద్వారా ఉచితముగా నిర్వహించబడును. మీరు సంప్రదించ వలసిన మా ఈమెయిలు venkat@sakalapoojalu.com, rmsharma@sakalapoojalu.com ........................ప్రేక్షకులకు శ్రీ కాశీభట్ల బాలకృష్ణ శర్మ గారు ఈ క్రింద తెలిపిన అన్నిరకముల జాతక సమస్యలకు ఖచ్చితమైన జాతక పరిశీలన చేసి ఆయా సమస్యలకు సరైన పరిహారములను తెలియజేయుదురు. 1. విద్యా, ఉద్యోగము, వ్యాపారము, వివాహము, సంతానము, ఆరోగ్యము, విదేశీయాన మొదలగు జాతక సమస్యలు....2. వివాహ, వ్యాపార, గృహారంభ, గృహప్రవేశ, ఉపనయ తదితర వాటికి శుభ ముహూర్తములను నిర్ణయము చేయుట....3. వివాహ సంబంద జాతక పొంతలనకు మరియు వాస్తు సంబంద విషయములు. ఆసక్తి ఉన్నవారు అన్ని విషయములకు క్రింద తెలిపిన మొబైల్ ఫోన్ ద్వారా గాని లేదా ఈమైల్ ద్వారాగాని సంప్రదించవచ్చును......హైదరాబాద్ లో వుండే వారు ముందుగా అపాయింట్మెంట్ తీసుకుని కలవవచ్చు. ఇతర దేశాల్లో వుండే వారు ముందుగా ఈమెయిలు లో సంప్రదించి అపాయింట్మెంట్ తీసుకున్నట్లయితే మీరు అడిగే ప్రశ్నలకు ఫోన్ ద్వారా గాని, ఈ మెయిల్ ద్వారా గాని సంప్రదించవచ్చు...... ఫోన్ చేయవలసిన మా మొబైల్ నంబర్ : 9247326197........ఈ మెయిల్ ఐడి : sharma_kbk@yahoo.com
::షోడశ మహాదానములు :- .....1) గోవు దానము ........2) సువర్ణ దానము (బంగారము దానము ).........3) రజత దానము ( వెండి దానము )............4) రత్న దానము ( నవరత్నములు దానము ).......5) పుస్తక దానము.........6) నల్ల నువ్వులు దానము..........7) కన్య రూపు(వెండి ది )దానము........8) ఏనుగు రూపు వెండి ది దానము.......9) గుఱ్ఱము రూపు వెండి ది దానము........10) శయ్య దానము ( మంచము , పరుపు , దుప్పటి , దిండు ) దానము.....11) వస్త్ర దానము......12) గంధపు చెక్క దానము .......13) పల్లకి /దర్భ ఆసనము లేక పీట దానము........14) పాత్ర తో జలము దానము ( చెంబు లేక గ్లాసు లో నీటి తో దానము )...........15) గొడుగు దానము ...........16) ఇల్లు రూపు వెండి ది దానము ........*** షోడశ మహాదానముల్లో ఒక్కటి అయిన దానము చేసిన పుణ్యము లభిస్తుంది అని పుష్కర పురాణ కథలో ఉంది **

జాతక  చక్రము వృత్తి స్థాన పరిశీలన   (కాశీభట్ల బాలకృష్ణ  శర్మ)

                                     జాతక చక్రములో లగ్నము నుండి  దశమ స్థానము కర్మ స్థానము.  ఈ భావమును  రాజ్య భావమని మరియు వృత్తి స్థానమని కూడా అందురు. ఈ భావమును ఆధారము చేసుకొని జాతకుడు పొందే వృత్తిని తెలుసుకొను అవకాశమున్నది. జాతక చక్రములో అధిక బలము కలిగిన గ్రహమును బట్టి కూడా వృత్తి నిర్ణయము చేయాలి.  సాధారణముగా దశమాది పతి బలము కలిగి ఉన్న వృత్తిలో మంచి రాణింపు కలుగును. లగ్నము, చంద్ర లగ్నము, మరియు రవి లగ్నముల బలములను బాగుగా పరిశీలించి ఆయా లగ్నముల ద్వారా దశమ స్థానమును పరిశీలించి వృత్తి నిర్ణయము చేయాలని శాస్త్ర వచనము. మరియు  నవాంశ చక్రములో రాశి చక్రములోని దశమాది పతి ఉన్న రాశి స్థితిని బట్టి కూడా వృత్తి నిర్ణ యము చేయాలి. జాతక చక్రములో దశమాది పతి దశమ స్థానములో స్వ క్షిత్రము లో వున్న వృత్తి యందు అభివృద్ధి వుండును. సంఘములో గుర్తింపు, గౌరవ మర్యాదలు వుండును. అలాగే దశమ స్థానమందు శుభ గ్రహము స్థితి పొందుట  మంచిది. మరియు దశమాదిపతి శుభ స్థానములలో వుండాలి. దశమము నందు దుస్థానాధి పతులు కాని నీచ పడిన గ్రహము వున్నను, దశమాది పతి నీచ లో గాని లేదా పాప గ్రహములతో యుతి చెంది యున్న వృత్తి నందు సమస్యలు ఏర్పడును.  అలాగే దశమ స్థానము గ్రహ వర్జితము కాకూడదు. అనగా దశమ స్థానములో గ్రహము లేకుండా ఉండరాదు. దశమ స్థానమందు ఎక్కువ గ్రహము లున్నను  వృత్తి యందు మార్పులు , ఒడిదుడుకులు కలుగును. వృత్తి నిర్ణయములో ఇతర కేంద్రములైన చతుర్థ, సప్తములు కూడా ప్రాముఖ్యత కలిగి యుంటాయి . దశమము నకు మరియు దశమాది పతికి శుభ గ్రహముల స్థితి, యుతి, దృష్టి మంచిది. దశమాది పతికి రాహు గ్రహ యుతి మంచిది కాదు.

గ్రహములు వృత్తి  నిర్ణయము.

రవి:- గవర్నమెంట్ ఉద్యోగము, వైద్య సంబంధ వృత్తి, పరిపాలనా శాఖలు, మొదలగునవి.

చంద్రుడు:- నీటి ద్వారా లభ్యమయ్యే వాటి వల్ల వ్యాపారము, వ్యయసాయము మొదలగునవి.

కుజుడు:- పొలిసు డిపార్ట్ మెంట్, మిలిటరి, లోహ సంబంధ పరిశ్రమలందు, విద్యుత్ శాఖ, ఇంజనీరింగ్ మొదలగునవి

బుధుడు:- పుస్తక ప్రచురణ, తీర్పు చెప్పుట, వ్యాపార రంగము, క్లరికల్, కమ్యునికేషన్ మొదలైనవి.

గురువు:- ఉపాద్యాయ రంగము, పాండిత్యము, పోరోహిత్యము, ముద్రణ, ప్రవచానకర్త మొదలగునవి.

శుక్రుడు:- న్యాయ రంగము, కవిత్వము, శిల్పవిద్య, రాజకీయ రంగము, మధ్యవర్తిత్వము, పాట కచేరీలు, లలిత కళలు మొదలగునవి.

శని:- సేవకా వృత్తి, కర్మాగారములో ఉద్యోగాలు, చర్మ సంబంధ వృత్తులు, నూనె వ్యాపారము, భూ సంబంధ వ్యవహారాలు మొదలగునవి.

రాహువు:- అధికారము, చౌర్యము, చిత్రమైన వృత్తులు, కమ్యునికేషన్,, మొదలగునవి.

కేతువు:- వేదాంత, ప్రవచనాలు, సదా ప్రయాణాలు చేయు వృత్తులు మొదలగునవి.

కొన్ని గ్రహముల సమసప్తకముల ద్వారా కలుగు వృత్తులు.

1.రవి కుజులు. వీరిద్దరు సహజ పాపులు మరియు మిత్రులు. వీరు బలము కలిగి సమసప్తకములో వుండిన రాజకేయ రంగ మందు, పోలీసు, మిలిటరీ, లేదా  మెడికల్ వృత్తి యందు రాణించు అవకాశము కలదు.

2. రవి-గురులు  :- వీరు సహజ మిత్రులు .ఒకరు ఆత్మ కారకుడు, మరొకరు జ్ఞాన (వీదాంత) కారకుడు. వీరు బలము కలిగి శభ స్థానాలలో వుండిన మంచి అధికారము కలిగిన ఉద్యోగము, వేద విద్య సంబంధ వృత్తి,  భక్తి జ్ఞానములను బోధించు వృత్తులు కలుగును.

౩. రవి- శనులు :- వీరు సహజ పాపులు. సహజ శత్రువులు. వీరికి సమాన బలము కలిగి ఇద్దరు అనుకూలమైన రాజకీయ సంబంధ, వేదాంత, వైరాగ్య సంబంధిత వృత్తులు కలుగును. అయితే రవి శనుల యొక్క స్థితులను, బలములను బాగుగా పరిశీలించాలి.

4. చంద్ర- బుధులు:- ఈ రెండు గ్రహములు వ్యాపార సంబంధ గ్రహములు. వీరిద్దరు బలముగా వుండి శుభ స్థానములో స్థితి పొందిన వ్యాపార రంగము, మంచి గుర్తింపు పోందే వృత్తులు, బట్టల వ్యాపారమందు వృత్తులు కలుగును.

5. చంద్ర శుక్రులు:- వీరు శుభులై  బలము కల్గి ఉన్న వాహన సంబంధ ( రవాణా సంబంధ), సౌందర్య పోషణా రంగములోని వృత్తులు, నీటి సంబంధిత వృత్తులు కలుగును. రచనా రంగము, లలిత కళలకు సంబంధించిన రంగము లందు వృత్తులు కలుగును.

6. చంద్ర, గురులు:-  వీరు యిద్దరు మిత్రులు. వీరి సమసప్తకము గజకెసరీ యోగముగా చెప్పబడుతుంది. బలముగా ఉండి శుభ స్థాన స్థితి పొందిన ఉన్నత ఉద్యోగము కలుగును. సాధారణముగా ఈ స్థితి కలిగిన వారు ఏ వృత్తిలో ఉన్నను  బాగుగా గుర్తింపు పొందుతారు.

7. చంద్ర, కుజులు:- వీరి సమ సప్తకము చంద్ర మంగళ యోగముగా చెప్పబడును. ఈ యోగము శుభ కరమైన మందుల వ్యాపార రంగమందు, వైద్య వృత్తి, భూ సంబంధ వ్యాపార రంగ మందు వృత్తి కలుగును.

8. కుజ, గురులు:-   వీరిద్దరు సహజ మిత్రులు. వీరి సమ సప్తకము శుభకరముగా ఉన్న భూ సంబంధ, వ్యయసాయ, న్యాయ సంబంధ, వృత్తులు కలుగును. చేయు వృత్తులందు మంచి అభివృద్ధి కలుగును.

9. గురు, శనులు:- వీరి సమ సప్తకము వారి వారి బలములను బట్టి వృత్తిలో ప్రావీణ్యత కలుగును. శాస్త్రకర్తను చేయును. విద్య యోగాముతో పాటు గ్రంధ రచయిత, పబ్లిషర్ అయ్యే ఆకాశము కలుగును. రిసర్త్చ్ రంగ మందు ప్రవేశము లేదా రీసర్చ్ చేసి పిహెచ్ డి  పొందే అవకాశ ముండును. జ్ఞాన వైరాగ్య విషయము లందు ప్రావీణ్యత కలుగును.

10. శని, బుధులు:వీరిద్దరు సహజ మిత్రులు. వీరు బలము కల్గి వుండి సమ సప్తకములో వున్న రచనా రంగ మందు మరియు  నాటక, రేడియో రంగమందు ప్రవేశము కలుగును. సంభాషణలు వ్రాయుట యందు నైపుణ్యము కలిగి యుందురు.

రాశి చక్రములోని దశమాది పతి ఉన్న నవాంశ రాశ్యాదిపతి ద్వారా కూడా జాతకుని వృత్తిని పరిశీలించ వచ్చును.

1.దశమాధి పతి రవి నవాంశలో వున్న వేద మంత్రోచ్చారణ,  ఔషధములు, రాజుల సేవ అనగా ప్రభత్వ సేవ, సువర్ణము, రత్నముల సంబంధ విషయము లందు వృత్తి కలుగును.

2. దశమాది పతి చంద్ర నవాంశలో ఉన్న జలము నుండి లభించే వస్తువుల ద్వారా, వ్యయసాయము, పశు సంపదల చేతను, యాత్ర మూలముగాను, వస్త్ర విక్రయముల చేతను, వృత్తి లభించును.

౩. దశమాది పతి బుధ నవాంశలో ఉన్న లలిత కళలు , వేద, జ్యోతిష్య విద్య, కవిత్వము, అకౌంట్స్ మొదలగు వాటి  ద్వారా  

వృత్తి లబించును.

4. దశామాదిపతి గురు నవాంశ యందున్న దేవతా సంబంధిత వృత్తి,  పురాణ ప్రవచనములు, శాస్రాధ్యయనము, ధర్మ శాస్త్ర బోధన, జ్యోతిష్యశాస్త్రము మొదలగు వాటి ద్వారా వృత్తి కలుగును.

5. దశమాధి పతి శుక్ర నవాంశలో యున్న పశు సంపద, నృత్యము, సంగీత కళలు,  సుగంధ ద్రవ్యములు, మంత్రిత్వము, కవిత్వము, తంత్ర విద్య మొదలగు వాటి ద్వారా జీవనపాధి కలుగును.

6. దశమాది పతి శని నవాంశలో యున్న శ్రమతో కూడిన కార్యములు, శిల్పముల క్రయ విక్రయములు, పరిశ్రమలు, కర్మాగారములు, దుంపలు, ఫలములు, ధాన్య క్రయ విక్రయములు, కార్య నిర్వాహకత్వము మొదలగు వాటి ద్వారా జీవనో పాది కలుగును.

 

రాశి చక్రములోని దశామాది పతి స్థితి పొందిన నవాంశ రాశ్యాది పతి బలముగా వుండి శుభ క్షిత్రమందున్న మంచి  జీవనోపాధి కలిగి ధన సంపాదన బాగుగా యుండును.

  నవాంశ లగ్నము నుండి దశమ స్థానము మేష, వృశ్సిక రాశు లయిన  యంత్రములు, పానీయాలు,  వైద్యము, శస్త్ర చికిత్స, నావికా రంగము, రసాయన సంబంధ రంగము, గూఢచారత్వము  మొదలగు వాటి ద్వారా ఉపాధి కలుగును.

 దశమ స్థానము  వృషభ, తులా రాశు  లయిన యంత్రములు, క్రయ విక్రయములు, ఫలములు, సుగంధ ద్రవ్యములు, రాజకీయ రంగము, ఫలహారశాలల నిర్వహణ, సాహితీ కార్య క్రమములు, వస్త్ర వ్యాపారములు మొదలగు వాటి ద్వారా ఉపాధి కలుగును.

దశమ స్థానము మిథున, కన్యా రాశులైన గుమాస్తాలు, బ్యాంకింగ్, ఇన్సూరెన్సు , పరిపాలనా శాఖలు , ఆర్ధిక, గణాంక, వ్యయసాయ సంబంధ విషయములు, వార్తాపత్రికలు, శిల్పకళా రంగము, జ్యోతిష్య శాస్త్ర రంగము మొదలగు వాటి ద్వారా ఉపాధి కలుగును.

దశమ స్థానము మకర, కుంభము రాశు లయిన  నీటి సంబంధ వృత్తి వ్యాపారము, సైన్సు సంబంధ, భూసంబంధ వ్యాపారములు  , ఆయిల్ వ్యాపారము, చర్మ సంబంధ విషయము లందు జీవనోపాధి కలుగును.

దశమ స్థానము ధనుస్సు, మీన రాశు లయిన  సాహిత్య రంగము, జ్యోతిష్యము, రాజకీయము, ఉన్నత పదవులు, బుద్ధి

బలమునకు సంబంధించిన రంగము లందు ఉపాధి కలుగును.

పై విషయములన్నియు వృత్తి బావ స్థూల పరిశీలన మాత్రమే. జాతకమును సూక్ష్మముగా పరిశీలన చేసి ఫలిత నిర్ధారణ చేయాలి.

 

 

పంచాంగం వివరములకు ఈక్రింది భాగాన్ని పూరించండి:
తేది:  
సమయము:  
: (0-24)
ప్రదేశ‌‌‌‌‍‌‍ము:( జి.యస్.టి)  
:

Poojas information

పంచాంగం వివరములకు ఈక్రింది భాగాన్ని పూరించండి:
తేది:  
సమయము:  
: (0-24)
ప్రదేశ‌‌‌‌‍‌‍ము:( జి.యస్.టి)  
:

Bhakthi Gallery

Testimonials

We will be updating your search
Visit again.

© 2014 Sakalapoojalu , all Rights Reserved.
  • Follow us on
Design & Developed by Arjunweb